EXPERTISES

INSPECTIES en ADVISERING

DUURZAAMHEIDSADVISERING

NEN 2767 en MJOP

U wordt als vastgoedeigenaar in deze tijd belast vanuit de overheid om uw vastgoed te verduurzamen. Deze verplichtingen worden door Yssel Ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Yssel Ontwikkeling kan voor vastgoedeigenaren het duurzaamheidstraject in kaart brengen inclusief de budgetteringen. 

 • In kaart brengen van de huidige toestand 

 • Vaststellen ambitieniveau vanuit overheid en opdrachtgever 

 • Doorrekening van diverse ambitieniveaus  

 • Vaststellen budget

Bij Yssel Ontwikkeling kan zowel het bouwkundige als het installatietechnische gedeelte voor u in kaart worden gebracht. 

Inspecties 

Yssel Ontwikkeling heeft een samenwerkingsverband met Sylryk. Yssel Ontwikkeling is een onafhankelijk adviesbureau voor veilige en duurzame gebouwen en installaties. Om uw vastgoed in goede staat te behouden zijn er diverse inspecties nodig. Wij voeren de belangrijkste voor u uit: 
 

NEN2767 inclusief Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) 
Met de norm NEN2767 conditiemeting kan de technische staat van uw gebouw en gebouwgebonden installaties op een objectieve manier worden vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van een inspectie. Op basis van de gesignaleerde gebreken kunnen onderhoudskosten en risico’s in beeld worden gebracht. U als opdrachtgever kan op basis van de resultaten van deze conditiemeting uw prioriteiten stellen voor het uit te voeren onderhoud. 
 
Technische Due Diligence (TDD) 
Een technisch due diligence-onderzoek behandelt de technische gesteldheid van gebouwgebonden installaties, beheerplannen en noodzakelijke toekomstige (her-) investeringen. En vormt daarmee de sleutel tot het benutten van kansen en het vermijden van risico's ten tijde van een fusie, overname of verkoop. Zo wordt u in staat gesteld een goed geïnformeerde beslissing te maken. 
 

 

Yssel Ontwikkeling kan voor u via Sylryk ook de volgende keuringen laten uitvoeren: 

NEN 2580 

NEN 3140 

NEN 6059 

Diverse keuringen die ertoe bijdragen dat uw vastgoed aan alle wettelijke verplichtingen

voldoet (waaronder legionellakeuring enzovoorts). 

Proces van oplevering (PVO) 

Yssel Ontwikkeling kan voor u een rapportage en inspectie uitvoeren om tot een duidelijke overeenkomst te komen tussen huurder en verhuurder.  

Er wordt een duidelijk rapport gemaakt, ondersteund door benodigde foto’s, waarin alle wettelijke verplichtingen worden getoetst en alle elementen met eventuele gebreken inzichtelijk worden gemaakt voor eigenaar en/of huurder. Ook wordt de sleuteloverdracht, overdracht van onderhoudswerkzaamheden en demarcatie eigendomssituaties inzichtelijk gemaakt. Overdracht van lopende doormeldingen worden eveneens benoemd (beveiliging, brandmelding). 

Dit alles wordt in een duidelijke rapportage inclusief benodigde foto’s ondersteund. 

Het volgende wordt in kaart gebracht 

 • Objectgegevens 

 • Demarcatie 

 • Elementenoverzicht 

 • Gebreken huurder 

 • Meterstanden 

 • Onderhoudsvoorzieningen en sleuteloverdracht 

 • Procesverbaal van oplevering 

 • Garantieverklaringen W-installaties 

 • Inspectierapport – E-werkzaamheden 

 • Tekeningen en/of foto’s 

Tevens wordt er een akkoordverklaring opgenomen in de rapportage, zodat de afspraken en constateringen voor beide partijen worden vastgelegd en kan bij ondertekening als officieel document worden gebruikt. 

INFORMATIEPLICHT

Wat houdt de Informatieplicht in? 

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. 
  
Waarom is de Informatieplicht ingevoerd? 
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen. U investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering. 
 
Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor negentien bedrijfstakken een ‘Erkende Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt uw bedrijf binnen één van die bedrijfstakken?

Dan voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting als u alle erkende maatregelen
doorvoert die op uw bedrijf van toepassing zijn. De EML geeft u dus meer houvast. 
 
De erkende maatregelen moeten worden geregistreerd en gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO). Organisaties hebben hier dus tot uiterlijk 1 juli 2019 de tijd voor!

Na de eerste rapportage in 2019 moet om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen

gerapporteerd worden in het E-Loket van RVO. 

 

Let op: voor bedrijven die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency

Richtlijn (EED) geldt dus wél de Informatieplicht, maar voor hen is de

rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.